معرفی

مشخصات فردی

احمد ابومحبوب

نام - نام خانوادگی : احمد   ابومحبوب

پست الکترونیکی : a_aboumahboub@azad.ac.ir , l_frasps188@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علامه طباطبایی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران - ایران

سوابق اجرایی

- مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی به مدت 3 سال 

- مسئول دانشکده تربیت معلم دانشگاه اراک

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

محل خدمت : دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 15

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1373

احمد ابومحبوب
احمد ابومحبوب

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمی :
    استادیار
^